Strategjitë, ligjet dhe aktet nënligjore për turizmin

STRATEGJIA E TURIZMIT 2019-2023

NATIONAL TOURISM STRATEGY 2019-2023

LIGJ Nr. 93/2015 PËR TURIZMIN

LIGJ Nr. 114/2017 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 93/2015 “PËR TURIZMIN”

LIGJ Nr. 71/2017 PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË NDRYSHUAR

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË SUBJEKTET PËR TRANSPORTIN RRUGOR TURISTIK

VENDIM Nr.709, DATË 12.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT DHE KRITERET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË AGJENCISË SË UDHËTIMIT”

VENDIM Nr. 22, DATË 12.1.2018 “PËR MIRATIMIN E KRITEREVE E TË PROCEDURAVE PËR CERTIFKIMIN E VEPRIMTARISË SË AGROTURIZMIT DHE NDËRTIMIN E STRUKTURAVE/OBJEKTEVE NË FUNKSION TË TIJ”

URDHËR PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI PROCEDURËN E KLASIFIKIMIT TË STRUKTURAVE AKOMODUESE ME 4 APO 5 YJE QË JANË MBAJTËS TË NJË MARKE TREGETARE TË RREGJISTRUAR DHE TË NJOHUR NDËRKOMBËTARISHT “BRAND NAME”

URDHËR PËR MIRATIMIN E FORMATIT PËR MBLEDHJEN DHE PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE STATISTIKORE NGA AGJENCITË E UDHËTIMIT, OPERATORËT TURISTIKË DHE STRUKTURAT AKOMODUESE 

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E NJOHJES SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK TË NDERIT

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.321, DATË 28.05.2014 “PËR SIGURINË, PLAZHE, NË UJRAT E BRËNDËSHME NË THELLËSI TË TERITORIT DHE GJATË USHTRIMIT DHE SPORTEVE UJORE”

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR RREGULLAT, PROÇEDURAT DHE MËNYRA E VËNIES NË DISPOZICION TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE NË ZONAT ME PËRPARËSI ZHVILLIMIN E TURIZMIT

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE AFATEVE TË KËRKESË-PROPOZIMEVE PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË PROJEKTEVE NË FUSHËN E TURIZMIT

VKM NR.171, DATË 27.3.2019, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË PLAZHIT”

VENDIM Nr. 424, datë 27.5.2020 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.171, DATË 27.3.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË PLAZHIT”

VENDIM NR. 1172, DATË 24.12.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 171, DATË 27.3.2019,TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES ‘PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONITTË PLAZHIT’”, TË NDRYSHUAR

VKM NR.370, DATË 29.5.2019, PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.370, DATË 20.10.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET, KRITERET, TARIFAT, AFATET DHE PROÇEDURËN PËR KLASIFIKIMIN E STRUKTURAVE AKOMODUESE”, TË NDRYSHUAR

VKM NR.413, DATË 19.6.2019, “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË TURIZMIT 2019–2023 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT”

VKM NR.257, DATË 9.05.2018, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, PROÇEDURAVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR SUBJEKTET QË APLIKOJNË PËR STATUSIN, “INVESTITOR NË STRUKTURË AKOMODUESE ME 4 ose 5 YJE, STATUS SPECIAL”

VKM NR.325, DATË 31.05.2018 “PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË PËRZGJEDHJES SË PROJEKTEVE NË TURIZËM”

VKM NR.691, 2016 MARRVESHJA ME INVESTITORËT

VKM NR.710, 2016 OPERATORI

VKM NR.711, 2016 NDËRTIMI

 

 

AKTET LIGJORE PËR STRUKTURAT AKOMODUESE

AKTET LIGJORE PËR USHËRRËFYESIT TURISTIK